خدمات

                              اخذ مجوز ثبت سفارش در اسرع وقت و ارسال حوالجات ارزی به صورت برات ، حواله و LC

                              فعالیت و پوشش دهی در تمامی گمرکات

                        بهره گیری از شرکت های حمل و نقل معتبر بین المللی 
logo jadeh